SZKOLENIA

DORADZTWO

FUNDUSZE EU

SZKOLENIA IT

 
 
 

  Na zlecenie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lędzinach Everest Consulting & Szkolenia przeprowadzi 2 treningi dla Uczestników Projektu pt. "Otwarci na pracę - aktywizacja zawodowa podopiecznych Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lędzinach" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie). Tematy prowadzonych treningów: 

- autoprezentacja z elementami wizażu

- umiejętności społeczne i osobiste.