Dofinansowania KFS – Krajowy Fundusz Szkoleniowy

został utworzony ze środków Funduszu Pracy z myślą o wsparciu kształcenia ustawicznego pracodawców oraz pracowników.
Celem utworzenia KFS jest zapobieganie utraty zatrudnienia przez pracowników, którzy nie posiadają odpowiednich, do zmieniającej się gospodarki rynkowej, kompetencji zawodowych, a także ich przekwalifikowanie lub aktualizacja posiadanej wiedzy.

W jakiej wysokości można uzyskać dofinansowanie KFS?

Wysokość udzielonego wsparcia finansowego uzależniona jest od wielkości przedsiębiorstwa.

Mikro-przedsiębiorstwa

100% poniesionych kosztów (do 10 osób zatrudnionych) - nie więcej jednak niż 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika.

Pozostałe przedsiębiorstwa

80% poniesionych kosztów, nie więcej jednak niż 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika.

Środki KFS

przekazane pracodawcom na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego stanowią pomoc udzielaną zgodnie z warunkami dopuszczalności pomocy de minimis.

Kto może ubiegać się o dofinansowanie KFS?

  1. Każdy pracodawca, czyli podmiot zatrudniający pracowników na podstawie umowy o pracę. Poprzez pojęcie Pracodawcy rozumie się osobę zatrudniającą co najmniej jednego pracownika na podstawie umowy o pracę.
  2. Jednoosobowe działalności gospodarcze jeżeli nie zatrudniają żadnego pracownika.

Na co można przeznaczyć środki z dofinansowania KFS?

Pracodawca może otrzymać środki KFS na sfinansowanie kształcenia ustawicznego podejmowanego przez siebie i swoich pracowników, m.in. na:

  • szkolenia
  • kursy
  • studia podyplomowe

Zgodnie z priorytetami wydatkowania środków KFS na dany rok kalendarzowy.

Gdzie i kiedy składa się wnioski o dofinansowanie KFS ?

Pracodawca, który chce skorzystać z tej formy wsparcia powinien złożyć wniosek o dofinansowanie w powiatowym urzędzie pracy właściwym ze względu na siedzibę pracodawcy albo miejsce prowadzenia działalności.

Wnioski można złożyć tylko w terminie naboru ogłoszonego przez właściwy dla Państwa powiatowy urząd pracy.

Terminy naboru wniosków w każdym urzędzie pracy będą inne, a informacja o rozpoczęciu naboru będzie zamieszczona na stronach internetowych urzędu.

Jak skorzystać, krok po kroku, z dofinansowania KFS?

Nabór środków

Zalecamy regularnie śledzić stronę Powiatowego Urzędu Pracy, by być na bieżąco z informacjami o naborze.

Wybór pracowników i szkoleń

Zalecamy regularnie śledzić stronę Powiatowego Urzędu Pracy, by być na bieżąco z informacjami o naborze.

Podpisanie umowy z PUP

Po otrzymaniu dofinansowania następuje podpisanie umowy.

Decyzja PUP

Po około 30 dniach zostaje wydana decyzja odnosząca się do uzyskania dofinansowania.

Złożenie wniosku do PUP

Należy złożyć wniosek w wyznaczonym terminie.

Umowa z operatorem

Podpisanie umowy na realizacje szkoleń

Przekazanie środków

PUP przekazuje środki na realizację szkoleń

Realizacja szkoleń

Uczestnictwo w szkoleniach, na które uzyskano dofinansowanie.