PROJEKTY EUROPEJSKIE

Realizujemy szkolenia z Funduszy Europejskich

Status na rynku pracy

Osoby bierne zawodowo lub bezrobotne niezarejestrowane w urzędzie pracy, w tym osoby z niepełnosprawnościami.

Formy wsparcia

 • Poradnictwo zawodowe, w tym:
  • Identyfikacja potrzeb zawodowych
  • Opracowanie Ścieżki Kariery - Indywidualny Plan Działania
  • Grupowe doradztwo zawodowe
 • Szkolenia i kursy zawodowe zgodne z potrzebami i potencjałem uczestników projektu oraz potrzebami rynku pracy – gwarantowane stypendium szkoleniowe wypłacane uczestnikom projektu (1.440,00 zł - 150 h/m-c).
 • Staże zawodowe (3 miesiące) – gwarantowane stypendium stażowe wypłacane uczestnikom projektu w wysokości 1536,50 - 160 h/m-c
 • Wsparcie psychologiczne
 • Pośrednictwo pracy

Zwrot kosztów

Zwrot kosztów dojazdu i opieki nad osobą zależną.

Plakaty

Szanowni Państwo, zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) – dalej „RODO” − informujemy, że:

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest: EVEREST CONSULTING & SZKOLENIA, NIP: 6342347106, dalej „Administrator”.
Dane kontaktowe Administratora: e-mail: kontakt@everest.com.pl, tel. 500-582-587.

W związku z realizacją projektu pn. „ELUWINA PRACO!” Administratorem moich danych osobowych jest minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej dla Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, mający siedzibę przy ul. Wspólnej 2/4, 00-926 Warszawa z powołanym przez administratora Inspektorem Ochrony Danych dostępnym pod adresem poczty elektronicznej iod@miir.gov.pl

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych regulują zał. nr do Umowy uczestnictwa w projekcie oraz zał. nr 2 do Regulaminu uczestnictwa w projekcie.

2. Jako Administrator będziemy przetwarzać Państwa dane:
a) w celu przeprowadzenia bieżącej rekrutacji do wyżej wymienionego projektu
b) w celu wykonania ciążących na administratorze obowiązków prawnych, w szczególności podatkowych, rachunkowych i sprawozdawczych (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
c) w celach będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f RODO) tj. w celu :
- ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami;
- statystycznych oraz dowodowych na wypadek potrzeby wykazania określonych faktów;
- oferowania Państwu przez nas nowych usług;
- monitorowania Państwa potrzeb w związku z projektami i szkoleniami,
- obsługi kierowanych do nas zgłoszeń i zapytań;
d) w przypadku realizacji projektów jako Beneficjent któremu dane zostały powierzone w celu realizacji obowiązków związanych z projektem, w szczególności potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu i sprawozdawczości oraz działań informacyjno-promocyjnych;
e) w pozostałym zakresie możemy przetwarzać Państwa dane w oparciu o pisemną zgodę.

3. Państwa dane osobowe będą przez Nas przetwarzane przez cały czas, przez który umowa będzie wykonywana, a także później w zakresie niezbędnym dla realizacji obowiązków archiwizacyjnych szczególnie dokumentów dot. dofinansowań, refundacji, rachunkowych i podatkowych jak i innych przewidzianych przepisami prawa oraz w celach realizacji innych obowiązków wynikających z przepisów prawa oraz w celach dochodzenia ewentualnych roszczeń wynikających z umów – przez okres przewidzianych prawem przedawnień. Jeśli przetwarzanie odbywa się w oparciu o zgodę (np. wykorzystanie wizerunku, marketing) dane będą przetwarzane do chwili jej wycofania.

4. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być te podmioty, którym mamy obowiązek przekazywania danych na gruncie obowiązujących przepisów prawa (np. urzędy, organy administracji, organy kontrolne), a także podmioty świadczące na Naszą rzecz usługi księgowe, kadrowe, płatnicze, doradcze, prawne, informatyczne, transportowe czy też nasi inni dostawcy i partnerzy z którymi mamy zawarte umowy na współpracę przy wykonywaniu umów, podwykonawcy, wykładowcy i trenerzy prowadzący szkolenia w zakresie koniecznym do realizacji umów.

5. Zgodnie z RODO, przysługuje Państwu:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych, poprawiania danych;
c) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
e) jeśli przetwarzanie odbywa się w oparciu o zgodę prawo do jej wycofania w dowolnym momencie bez wpływu na legalność przetwarzania dokonanego przez cofnięciem zgody.

6. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym poddawane profilowaniu ani nie będą przekazywane do spoza EOG lub organizacji międzynarodowej.

7. Podanie danych jest dobrowolne lecz niezbędne do zawarcia umów, realizacji usługi czy uczestnictwa w realizowanym projekcie.

Status

Osoby z orzeczoną niepełnosprawnością zagrożone ubóstwem i wykluczeniem społecznym

Formy wsparcia przewidziane w projekcie

 1. Trening motywacyjny, zajęcia grupowe
 2. Trening umiejętności społecznych, zajęcia grupowe
 3. Indywidualne wsparcie psychologiczno-terapeutyczne
 4. Indywidualne doradztwo zawodowe
 5. Akademia poszukiwania pracy i przedsiębiorczości, zajęcia grupowe
 6. Trening pomocy w poszukiwaniu pracy, zajęcia grupowe
 7. Usługa trenera pracy
 8. Szkolenia zawodowe
 9. Staże zawodowe (3 miesięczne)

Dofinansowanie projektu z UE

360 952,50 zł

Informacje o projekcie dla niesłyszących

Film w języku migowym

Plakaty

Far far away, behind the word mountains, far from the countries Vokalia and Consonantia, there live the blind texts. Separated they live in Bookmarksgrove right at the coast

AKTUALNE PROJEKTY