Firma Everest Consulting & Szkolenia, ma obowiązek prawny chronić udostępnione lub powierzone jej dane osobowe. Otrzymane dane przetwarzamy zgodnie z przepisami prawa obowiązującymi w Rzeczpospolitej Polskiej. Informujemy, że priorytetem dla nas jest aby wszelkie dane były chronione przed utratą, ujawnieniem, dostępem osób trzecich lub niewłaściwym wykorzystaniem. Poniższa klauzula wyjaśnia dla jakich celów przetwarzamy zawarte w formularzu dane osobowe kandydata do projektu, komu możemy je udostępniać, powierzać lub przekazywać oraz jakie prawa z związku z tym przysługują.

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA OSÓB ZAINTERESOWANYCH UDZIAŁEM W PROJEKCIE

Realizując dyspozycję art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku, w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”), informujemy, że:

I. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem Państwa danych osobowych jest Everest Consulting & Szkolenia z siedzibą w Pszczynie przy ul. Sznelowiec 2 43-200 Pszczyna, NIP: 6342347106.

Dane kontaktowe administratora:

☏ tel. +48 500 582 587

✉ e-mail kontakt@everest.com.pl

W związku z Państwa wyrażonym poprzez wypełnienie formularza zainteresowaniem rekrutacją do projektów realizowanych przez lub za pośrednictwem Everest Consulting & Szkolenia (dalej „Administrator”), Administrator przetwarza Państwa dane osobowe w niezbędnym zakresie.

II. RODZAJ PRZETWARZANYCH DANYCH

Administrator przetwarza dane osobowe wskazane w przesłanych nam formularzach rejestracji do danego projektu/programu, oraz formularzach weryfikacji kandydata na uczestnika projektu m.in formularzu Sprawdź czy kwalifikujesz się do udziału w projekcie. W zależności od charakteru danego projektu/programu możemy przetwarzać między innymi następujące rodzaje danych osobowych: imię, nazwisko, adres (ulica, nr domu, nr mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, powiat, województwo), numer telefonu, adres e-mail, PESEL, informację o wykształceniu, informację o statusie osoby niepełnosprawnej, informację o pozostawaniu w zatrudnieniu lub posiadaniu statusu osoby bezrobotnej oraz automatycznie zbierane dane techniczne dotyczące wizyty użytkownika na naszej stronie i związane z wypełnieniem formularza (np. adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, z której Państwo korzystają  itp.).

III. ŹRÓDŁO DANYCH

Państwa dane osobowe zbieramy bezpośrednio od Państwa w związku z dobrowolnym wypełnieniem formularza kandydata do projektu. W innych sytuacjach Państwa dane osobowe możemy również otrzymać od instytucji dokonującej rejestracji w danym projekcie/programie (np. firmy w której jesteście Państwo zatrudnieni), która podaje dane osobowe innych osób (np. jako przedstawiciela tej instytucji uczestniczącej w danym projekcie/programie).

IV. CEL I PODSTAWY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu

(1) weryfikacji czy kwalifikują się Państwo do udziału w projekcie, kontaktu zwrotnego w tym przedmiocie i podjęcia ewentualnych dalszych działań w związku z wyrażonym zainteresowaniem kandydata (podstawa prawna z art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

(2) wypełnienia ciążących na Administratorze obowiązków prawnych wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa regulujących działalność Administratora (podstawa prawna z art. 6 ust. 1 lit. c RODO),

(3) realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora tj. wewnętrznych celów administracyjnych, statystycznych i analitycznych oraz rozpatrywania zapytań w zakresie projektów, produktów i usług Administratora (podstawa prawna z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

W przypadku, gdyby przetwarzanie Państwa danych osobowych miało nastąpić w innym celu niż wskazane powyżej, każdorazowo odbywać się będzie po uprzednim uzyskaniu Państwa zgody na przetwarzanie danych osobowych, w zakresie i w celu wskazanym w tej zgodzie (podstawa prawna z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO).

V. ODBIORCY DANYCH

Państwa dane osobowe mogą być przekazywane:

– upoważnionym pracownikom i współpracownikom Administratora danych,

– podmiotom współpracującym z Administratorem w niezbędnym zakresie, w szczególności dostawcom systemów informatycznych i usług IT oraz dostawcom usług zaopatrującym Administratora w rozwiązania techniczne, informatyczne oraz organizacyjne, umożliwiające Administratorowi prowadzenie działalności gospodarczej, w tym naszych serwisów i świadczonych za ich pośrednictwem usług elektronicznych (w szczególności dostawcom oprogramowania komputerowego do prowadzenia naszych serwisów, dostawcom poczty elektronicznej i hostingu oraz dostawcom oprogramowania do zarządzania firmą i udzielania pomocy technicznej Administratorowi), podmiotom świadczącym usługi i dostarczającym narzędzia z zakresu obsługi projektów, realizacji projektów/programów, dostawcom systemu ankiet opiniujących i formularzy, dostawcom usług księgowych, prawnych i doradczych zapewniających Administratorowi wsparcie księgowe, prawne lub doradcze (w szczególności biurom księgowym, kancelariom prawnym lub firmom windykacyjnym), dostawcom wtyczek społecznościowych, skryptów oraz narzędzi umożliwiających integrację strony serwisu i świadczonych za jego pośrednictwem usług z usługami elektronicznymi zewnętrznych portali społecznościowych – na zasadzie zleconych usług, przy czym takie podmioty przetwarzają dane osobowe zgodnie z zawartymi umowami powierzenia przetwarzania danych osobowych,

– innym podmiotom upoważnionym do tego na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

VI. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Okres przetwarzania danych jest uzależniony od celu w jakim dane są przetwarzane:

– w przypadku przetwarzania w celu oceny czy kandydat kwalifikuje się do danego projektu/programu – do czasu zakończenia rekrutacji do danego programu/projektu, z zastrzeżeniem poniższych okresów,

– gdy przetwarzanie danych jest niezbędne do zawarcia i realizacji umowy, będziemy przetwarzać dane do czasu upływu ewentualnych terminów przedawnienia roszczeń z umowy oraz z zastrzeżeniem właściwych przepisów powszechnie obowiązującego prawa, które mogą obligować nas do przetwarzania danych przez określony czas (np. rozliczenia podatkowe – 5 lat od końca okresu podatkowego),

–  w odniesieniu do pozostałych celów opartych na naszym uzasadnionym interesie przez okres ważności tych celów albo do czasu, aż zgłoszą Państwo swój sprzeciw.

 

VII. PRAWA PRZYSŁUGUJĄCE W ZWIĄZKU Z OCHRONĄ DANYCH OSOBOWYCH

Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych, żądania sprostowania danych, usunięcia danych lub ograniczenia ich przetwarzania, w przypadkach przewidzianych prawem, uzyskania kopii swoich danych. W zakresie w jakim podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu Administratora, przysługuje Państwu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych w tym ze względu na Państwa szczególną sytuację. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Państwu prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uznają Państwo, że podczas przetwarzania danych osobowych naruszyliśmy przepisy RODO. W przypadku gdy macie Państwo zastrzeżenia co do sposobu, w jaki przetwarzamy Państwa dane, prosimy w pierwszej kolejności o kontakt z nami elektronicznie poprzez adres e-mail: kontakt@everest.com.pl  lub pod adresem pocztowym naszej siedziby.

VIII. ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI

Decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, o którym mowa w art. 22 RODO.

IX. PRZEKAZYWANIE DANYCH POZA EOG

Administrator nie przewiduje przekazywania danych do Państw Trzecich ani przekazywania danych organizacjom międzynarodowym.

X. INFORMACJA O WYMOGU / DOBROWOLNOŚCI PODANIA DANYCH OSOBOWYCH

Podanie danych osobowych określonych w formularzu jest całkowicie dobrowolne, jednak brak podania danych wyodrębnionych w formularzu jako pola wymagane uniemożliwi ocenę czy kwalifikują się Państwo do wzięcia udziału w projekcie i podjęcie dalszych działań w tym zakresie.

Obowiązek informacyjny związany z przetwarzaniem danych osobowych, może zostać w przyszłości ponowiony i zaktualizowany w odniesieniu do konkretnej usługi, z których zdecydują się Państwo skorzystać. Dotyczy to w szczególności usług dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej.